fbpx

Version 1.1

Allmänna Villkor för Köp och Hälsorådgivning

Övergripande

1. NO JUNK Livsstil och Funktionsmedicin 801203-8967, nedan kallat No Junk, tillhandahåller

hälsotjänster i form av konsultationer, program, kurser, utbildningar, föreläsningar och andra event genom varumärket NO JUNK.

2. Hälsotjänsterna tillhandahålls digitalt och / eller genom fysiska träffar på av NO JUNK anvisad plats.

3. Med ”kund” avses den fysiska eller juridiska person som köper en ovan nämnd hälsotjänst

Behandling av personuppgifter

4. I samband med en ställd förfrågan och / eller genomfört köp av tjänst lämnar Kunden sitt aktiva samtycke till att NO JUNK samlar in och digitalt lagrar personuppgifter samt uppgifter som testresultat, journalanteckningar, bilder, filmer, korrespondens samt medicinsk och hälsorelaterad data. Lagring av känslig data görs digitalt på krypterad server och / eller fysiskt inlåst i enlighet med gällande GDPR-lagstiftning.

5. Samtliga uppgifter om en Kund behandlas strikt konfidentiellt och kommer aldrig en tredje part tillhanda såvida inte tillåtelse uttryckligen getts av Kunden.

6. Ett återkallande av ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter görs genom att du kontaktar NO JUNK via e-post eller telefon. Ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av tjänster som redan levererats.

7. Efter att en köpt tjänst avslutats raderas samtliga Kundens data och den digitala kundmappen senast inom 24 månader på ett säkert sätt undantaget data om ekonomiska transaktioner som behövs för att följa ABL och för att tillgodose krav från skattemyndigheten.

Boknings- och betalningsvillkor

8. I samband med genomfört köp av en eller flera tjänster accepterar Kunden att betala för de avtalade tjänsterna genom EPASSI, SWISH eller FAKTURA. De tjänster du bokat behöver vara betalda innan du kan påbörja att nyttja dem.

9. Samtliga priser anges inklusive moms för privatpersoner. För företag tillkommer moms på priserna.

10. Kostnad för medicinska tester ingår inte i priset för köpt tjänst från NO JUNK. Kostnaden för medicinska tester skall betalas av Kund direkt till respektive leverantör om inte annat skriftligen avtalats.

11. Avbokning av köpt tjänst kan ske fram till 24 timmar före tjänstens påbörjande. Därefter kan tjänsten inte avbokas utan behöver betalas enligt ordinarie prislista. I det fall en pågående tjänst avbryts behöver Kunden betala för hela tjänstens kostnad såvida inte avbrottet härrörs till orsak som beror på NO JUNK.

12. För eventuell återbetalning av en pågående tjänst följer Bolaget Konsumentverkets riktlinjer.

13. Min nystart 4-8 veckor med No Junk & Beep har bindande anmälan och kommer ej återbetalas.

 

Hälsorådgivning

Kunden är införstådd med att:

14. Aldrig skicka medicinsk eller annan känslig och personlig information via sms eller e-post utan känslig information skall i så fall skickas via journalsystemet Kaddio.

15. Medicinska och andra känsliga dokument kan alternativt skickas per rekommenderad post till: 
Jana Bjuhr Grusvägen 9, 981 92 Kiruna.

16. Information som Kunden lämnar kring sitt hälsotillstånd till JANA BJUHR (NO JUNK) är sanningsenlig.

17. Råd om kost, näringstillskott och andra livsstilsåtgärder från JANA BJUHR (NO JUNK) ej ersätter läkemedel eller annan behandling från läkare eller annan vårdgivare.

18. Livsstilsförändringar och att arbeta förebyggande med hälsoåtgärder som till exempel kost, träning, sömn och stressvanor för att uppnå önskade resultat är en process som i många fall kan ta lång tid beroende på dina förutsättningar, ambitioner och mål.

19. Det inte finns några garanterade resultat när du genomför ett köp av och nyttjar någon av JANA BJUHR´S (NO JUNK) tjänster.

20. Köpt tjänst kan behöva förlängas och / eller kompletteras med fler köp för att Kunden skall nå fram till sina målsättningar.

21. Kunden själv måste göra aktiva insatser och förändra hela eller delar av sin livsstil baserat på erhållen rådgivning från JANA BJUHR (NO JUNK) för att uppnå önskade resultat.

22. För att uppnå önskade resultat behöver Kunden genomföra de medicinska tester som kunden blivit rekommenderad.

23. Kunden alltid per omgående skall söka legitimerad vårdgivare för sitt medicinska tillstånd.

24. JANA BJUHR (NO JUNK) aldrig ställer några medicinska diagnoser och att JANA BJUHR (NO JUNK) inte ger några behandlingar av sjukdomar.

25. JANA BJUHR (NO JUNK) aldrig ger några rekommendationer om läkemedel, dopningspreparat eller medicinsk behandling.

26. Kunden själv är ansvarig för de val som görs för att arbeta med hälsa, träning och livsstil i förebyggande syfte.

27. Den rådgivning som Kunden får när tjänster från JANA BJUHR (NO JUNK) nyttjas är endast att betrakta som vägledande och Kunden accepterar och är införstådd med att det är ett eget val att följa dessa råd eller inte.

28. Om Kunden blir osäker på rådgivning som erhållits från JANA BJUHR (NO JUNK) omgående skall höra av sig per e-post till info@nojunk.se för att få ett klargörande.

Ansvarsförsäkring

29. NO JUNK (Jana Bjuhr) är medlem i KROPPSTERAPEUTERNAS RIKSFÖRBUND och innehar en gällande ansvarsförsäkring samt följer KROPPSTERAPEUTERNAS RIKSFÖRBUND etiska riktlinjer. Läs om dessa riktlinjer via https://www.kroppsterapeuterna.se/medlemskap/etiska-regler/

Övrigt

30. Dessa allmänna villkor och det genomförda köp av tjänst till vilket de relaterar ska regleras enligt svensk lag. Tvist i anledning härav ska avgöras av allmän domstol, med Gällivare tingsrätt som första instans.

31. NO JUNK har rätt utan föregående notifiering till Kund ändra dessa allmänna villkor genom att anslå villkorsändringen på WWW.NOJUNK.SE eller genom att på annat sätt informera kunden.

32. De ändrade villkoren gäller från ändringsdagen och omfattar även redan genomförda köp av tjänst.

Senaste dag för ändring av dessa allmänna villkor är 2024-01-07

 

Scroll to Top
Keep track

Sign up to our Newsletter